-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.

Celoslovenská smernica pre montáž okien - 3.časť

doplňujúci textový a obrazový komentár

 Tretia časť komentára k technologickému predpisu pre montáž okien prináša výber  doplňujúcich situácií k celoslovenskej smernice, ktorej snahou je zhrnúť najnovšie poznatky z tejto problematiky a zvýšiť tak pozornosť na kvalitu okna ako celku.

Tepelná izolácia pripojovacej škáry a okolia

Dôležité je pochopiť, že na koeficient prechodu tepla okna Uw má okrem iného vplyv aj odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu Rsi, ktorý sa môže meniť. Treba si dať pozor na tepelné mosty okolo konštrukcie okna a na zásadný vplyv tepelných mostov na interiérové povrchové teploty. Predmetom tohto komentáru sú aj škicované obrázky, ktoré slúžia ako podklad k presným detailom. Dodatkom k zmluve by mal byť detail osadenia, ktorý znižuje vplyvy tepelných mostov.
 • so zatepleným vonkajším ostením,
 • do úrovne rozšírenej tepelnej izolácie na exteriérovej strane,
 • do úrovne tepelnej izolácie v stredovej zóne,
 • do špeciálnych tvaroviek s tepelnou izoláciou,
 • za úroveň predsadenej izolácie,
 • za úroveň predsadenej izolácie spolu s tepelnou izoláciou v stredovej zóne, ktorý sa považuje z hľadiska tepelnej ochrany i z hľadiska povrchových teplôt za jeden z najlepších detailov, vhodných i pre pasívne domy,
 • okna a predokennej žalúzie, (rolety) alebo za úroveň predsadenej izolácie, kde tvar nadokenného prekladu má vplyv na teplotu pripojovacej škáry a okolia (vodiaca lišta rolety a roletový kastlík sú súčasťou okna). Pozor si treba dať na utesnenie pripojovacej škáry lišty a kastlíka.
Účelom tepelnej izolácie v ostení a výberom umiestenia okna je znížiť lineárny stratový súčiniteľ ψ, podľa normy (STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách, Lineárny stratový súčiniteľ, Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty ), ktorý sa pohybuje v intervale 0,6 až 0,0 W/m.K.

Odporúčaný montážny postup spodného detailu

Napojenie okna pri parapete sa považuje za jeden zo základných detailov osadenia okna. Otvor musí byť vyspravený a bez prachových nečistôt. Vhodné je omietku napenetrovať. Po ukotvení okna sa nalepí exteriérová okenná páska, ktorá musí byť celistvá po celom obvode aj v rohoch. Otvor sa zapeňuje menej expandačnou penou, ktorá sa neorezáva. Takto vypenený priestor sa uzavrie celistvou (po obvode a v rohoch) interiérovou okennou fóliou. Následne oknárska firma, prípadne dodávateľ stavebnej časti, uloží tepelnoizolačnú vrstvu  pod vonkajšiu parapetnú dosku a pod interiérový parapet, ktorý sa domuruje.  V záverečnej fáze, pred povrchovými úpravami bočných ostení sa osadí exteriérový a interiérový parapet, ktorý musí byť spádovaný od okna.

Príprava presných osadzovacích detailov

Pri riešení konkrétneho detailu spolu s tepelnou izoláciou pripojovacej škáry a okolia treba okrem zníženia škárovej prievzdušnosti brať do úvahy aj základné okolnosti pripojenia:
 • vplyv konkrétneho stavebného systému hrubej stavby. Treba poznať hlavné nosné a navrhované tepelnoizolačné materiály a takisto presné rozmery, základné tepelnoizolačné a difúzne charakteristiky celej budovy. Pred návrhom detailu sa odporúča oboznámiť s konkrétnym projektom stavby a spoločne s projektantom a investorom zvoliť vhodné riešenie. Konečného užívateľa treba upovedomiť o správnom režime využívania interiérového prostredia budovy,
 • vplyv technologického postupu prác. Pri výbere z niekoľkých možností treba poznať nielen stavebno-technický návrh obvodového plášťa budovy, ale aj postup prác,
 • vplyv kotvenia a statického vypodloženia v pripojovacej škáre. Aj napriek skutočnosti, že práve kotvenie v mnohých prípadoch môže komplikovať dosiahnutie celoobvodovej celistvosti vetrovej prekážky, odporúča sa konzultovať s dodávateľmi materiálov,
 • vplyv priľnavosti a vhodnosť spájania dvoch konštrukčných materiálov v pripojovacej škáre (materiál rámu okna a ostenia). Treba používať napríklad tabuľky, ktoré odporúča konkrétny výrobca profilov a kde je presne zadefinované niekoľko kombinácií výplne pripojovacej škáry a priľnavosti,
 • vplyv výberu povrchovej vrstvy a podkladu. Na omietanie zo strany exteriéru nemožno použiť omietku so sadrovým obsahom. Podklad, či už na napojenie vetrovej prekážky alebo omietky, musí byť pevný, čistý, bez prachu, nemastný, nezaolejovaný a rovinatý. Pre lepšiu priľnavosť omietky, prípadne peny, treba podklad mierne navlhčiť. Do vybúraného, takto nepripraveného otvoru, okno nemožno osadiť. Pozor si treba dať takisto na zimu, prípadne na veľmi teplé a suché počasie. Postup prác a podmienky použitia navrhovaných materiálov sa odporúča konzultovať s ich výrobcom,
 • vplyv estetického napojenia na povrchové úpravy. Omietka nemôže prísť do styku  s rámom okna, preto sa štandardne používa omietacia lišta. Medzi rámom a omietkou tak nevzniká prasklina, ktorá okrem neestetického pôsobenia otvára cestu vlhkosti, prípadne zrážkovej vode, do detailu osadenia.

Osadenie so zatepleným vonkajším ostením


Osadenie do úrovne rozšírenej tepelnej izolácie na exteriérovej strane


Osadenie do úrovne rozšírenej tepelnej izolácie v stredovej zóne


Osadenie do špeciálnych tvaroviek s tepelnou izoláciou


Osadenie za úroveň predsadenej izolácie


Osadenie za úroveň predsadenej izolácie spolu s tepelnou izoláciou v stredovej zóne je považované z hľadiska tepelnej ochrany i z hľadiska povrchových teplôt za jeden z najlepších detailov, vhodných i pre pasívne domy


Osadenie okna a predokenej žalúzie, prípadne rolety – osadenie za úroveň prdsadenej izolácie a principiálny vplyv tvaru nadokenného prekladu na teplotu pripojovacej škáry a okolia, vodiaca lišta rolety a roletový kastlík je súčasťou okna – pozor na utesnenie pripojovacej škáry lišty a kastlíka

Identifikácia a sprievodná dokumentácia k oknu

Okno a jeho napojenie treba identifikovať požadovanými vlastnosťami a konkrétnym technickým riešením v štádiu návrhu, po namontovaní a zabudovaní konštrukčnej škáry. Vzhľadom na viaceré problémy na slovenskom trhu s výplňovými konštrukciami sa odporúča ku každej zákazke pripojiť sprievodnú dokumentáciu, ktorá musí potvrdzovať jednoznačnosť technicko-obchodného rokovania so zákazníkom a mala by byť povinná. Je v záujme ochrany zákazníka rozosielať všetkým obchodným zastúpeniam a montážnym skupinám takýto vysvetľujúci dokument s popisom sprievodnej dokumentácie. Zákazník by mal sprievodnú dokumentáciu vo vlastnom záujme požadovať a počas životnosti okna pre prípad reklamácie, či pre prípad servisu aj archivovať. Dokumentácia by mala obsahovať okrem vlastnosti výrobku aj jeho špecifikáciu uvádzania na trh:
 • identifikácia návrhu okna (kto okno navrhol vrátane detailu osadenia),
 • identifikácia výroby okna (kto okno vyrobil),
 • identifikácia predaja okna (kto okno predal),
 • identifikácia montáže okna (kto okno namontoval),
 • identifikácia servisu okna (kto k oknu vrátane detailu osadenia zabezpečuje servis).

Ing. Peter Snopko
Obrázky: autor

Autormi plného textu celoslovenskej smernice o montáži okien SLOVOKNO sú prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Peter Snopko, Ing. Róbert Žúdel.

Autori smernice pôsobia v oblasti výplňových konštrukcií. V oblasti okná – dvere – fasády reprezentujú prepojenie teórie a praxe, prepojenie slovenského a nemeckého hodnotiteľského prístupu.
Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.