-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.

Celoslovenská smernica pre montáž okien - 2. časť

Technologický predpis pre montáž okien, ktorý sme priniesli v minulom čísle nášho časopisu, je potvrdením dávno známych zásad, ale aj snahou tieto zásady zaktuálniť a zvýšiť dôraz na kvalitu celku. Okno je nielen o výrobe, okno je aj o odbornom prístupe v obchodovaní s ním, o operatívnom servise a, samozrejme, aj o montáži. Keď je okno zle namontované, nemožno sa už stotožniť s vysvetlením, že okno je dobré, iba montáž je zlá. Ak montáž nespĺňa požadované kritériá, okno nemôže stopercentne plniť svoju funkciu a je zlé. A tu vzniká priestor na širokú diskusiu, ale aj na nápravu. Druhá časť celoslovenskej smernice prináša výber z plného textu s komentárom.


Spôsoby tesnenia podľa druhu stavby a typu otvoru

Pred osadením okna a utesnením musia byť ostenie, nadpražie i parapet vyrovnané, čisté, hladké, zbavené nerovností a ošetrené penetračným náterom. Pri rekonštrukciách a sanáciách musia byť staré nevyhovujúce drevené či kovové osadzovacie rámy odstránené. Pri pamiatkových stavbách, kde je nutné zachovať pôvodnú architektúru, sa okno osadí do pôvodnej roviny. Pri osadzovaní do ostenia s vyhotovenými omietkami (rekonštrukcie, sanácie) sa na tesnenie používajú tesniace komprimované pásky v krycích lištách. Pri osadzovaní bez omietok možno použiť tesniace fólie alebo komprimované pásky tlačené o omietkové lišty. Styk okenného rámu a omietky musí byť dilatovaný, ide o tzv. pohyblivé škáry.

Komentár:
Príprava ostenia stavebného otvoru je veľmi dôležitá. V priamom kontakte so zákazníkom si tento krok zabezpečuje oknárska firma väčšinou sama. Ak sa však dielo realizuje pre vyššieho dodávateľa, ostenie otvorov často pripravuje iná stavebná firma. V tomto prípade sa odporúča spísať dohodu o rozmere otvoru a o konkrétnom stave pripravenia ostenia. Ostenie by potom malo byť vyhotovené podľa dohodnutých rozmerov, s hrubou omietkou, napenetrované a pripravené na páskový systém pripojenia okna. Samotný technický princíp napojenia okna na ostenie by mal byť vopred odkonzultovaný a detail napojenia by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie.

Tesniace systémy, typ, materiál, použitie

V konštrukcii styku okna s obvodovou stenou sa rozlišujú tri základné zóny:
 • vonkajší uzáver styku,
 • tepelnoizolačná výplň styku,
 • vnútorný uzáver styku.
Komentár:
Výber tesniaceho systému je dôležitý a závisí od konkrétnych podmienok na stavbe. Hlavnou zásadou ovplyvňujúcou voľbu systému by malo byť maximálne zníženie prievzdušnosti a súčasne zabezpečenie tepelnej izolácie ostenia. Ani ten najlepší spôsob zníženia infiltrácie cez pripojovaciu škáru nebude bez tepelnej izolácie a ostenia pri ráme okna vyhovujúci. Na ľahšiu orientáciu v problematike zníženia vplyvu lineárneho stratového súčiniteľa sa odporúča používať STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách.

Tesniace systémy možno rozdeliť na:
 • tesniace látky, tmely,
 • tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené),
 • tesniace, izolačné fólie (paropriepustné, parotesné), pásy.
Použitie toho-ktorého tesniaceho systému závisí od pretvorenia a pohybov samotnej pripojovacej škáry zmenou dĺžky/rozmerov rámových profilov od vnútornej teploty a vlhkosti.

Komentár:
Základom správnej montáže okna je dodržiavanie všetkých úrovní celistvosti. Pre krátkosť príspevku ich len vymenujeme: ide o tepelnoizolačnú, hydroizolačnú, difúznu, statickú a bezpečnostnú celistvosť. Predmetom montáže môže byť aj iná fyzikálna alebo estetická celistvosť. Váha kritérií pritom môže byť rôzna. Táto téma by však bola na samostatnú kapitolu. Okno je súčasť obvodového plášťa – konštrukcie, na vlastnosti ktorej pôsobí stav exteriérového a interiérového prostredia. Okno je tiež konštrukcia, na ktorú pôsobí architektúra celku a súčasne i konštrukčný detail.

Termografická snímka bytového domu pred rekonštrukciou – tepelné straty v dôsledku zlého utesnenia škár Termografická snímka bytového domu po zateplení a výmene okien s použitím trojzložkového okenného tesniaceho systému

Tesniace tmely

Pri použití tesniacich tmelov platia tieto zásady:
 • exteriérové tesnenie musí byť schopné zniesť pretvorenie 25 % a viac,
 • interiérové tesnenie musí byť schopné zniesť pretvorenie 25 % a viac,
 • striekané tesnenia a tmely musia mať dostatočnú priľnavosť,
 • niektoré impregnované povrchy (napr. betóny) znižujú priľnavosť,
 • tmely a tesnenia na exteriérovej strane musia pri teplote –10 °C vykazovať schopnosť pretvorenia min. 25 % a zniesť zaťaženie v ťahu max. 0,2 N/mm2,
 • priečny rez škárou musí byť navrhnutý aj vzhľadom na pretvorenie okenného rámu po celom obvode,
 • omietka musí vykazovať dostatočnú priľ­navosť na prenos ťahu v tesnení.

Impregnované tesniace pásky

Pri použití impregnovaných tesniacich pások platia tieto zásady:
 • väčšinou ide o polyuretánové penové látky s otvorenou bunkovou štruktúrou, expedované v tvare samolepiacej pásky v predstlačenej forme;
 • v protiklade s tesniacimi tmelmi tieto pásky v škáre expandujú, preto sú vhodné na použitie i v zložitejších prípadoch riešenia, napr. pri už existujúcej omietke;
 • pri neexistujúcej omietke sa musí najprv použiť na prekrytie maltonosné pletivo;
 • je nevyhnutné rešpektovať stupeň kompresie pásky, ktorý udáva výrobca;
 • rýchlosť expanzie pásky v škáre je závislá od vonkajšej teploty, pri letných teplotách sa maximálna expanzia dosiahne v priebehu niekoľkých minút. Pri 0 °C však môže proces trvať až 200 hodín;
 • tesniace pásky poskytujú v porovnaní s ostatnými tesniacimi systémami najnižší odpor difúzie vodných pár;
 • v rohových stykoch, kde je predpoklad, že sa stýka viac tesniacich systémov, sa musí zabezpečiť ich chemická znášanlivosť.

Izolačné pásy a fólie

Pri použití tesniacich izolačných pásov a fólií platia tieto zásady:
 • fólie majú vysoký faktor difúzneho odporu µ,
 • nalepenie pásov a fólií treba robiť parotesne,
 • parotesné vyhotovenie patrí na interiérovú stranu detailu,
 • využívajú sa na izolovanie detailov viacvrstvových stenových systémov,
 • sú vhodné najmä na zalomené a atypické ostenia z exteriérovej aj interiérovej strany.
Komentár:
Minimálna šírka škáry na použitie tesniacich tmelov sa pohybuje v závislosti od materiálu okna a dĺžky škáry v rozpätí 10 až 20 mm, pri použití tesniacich komprimovaných pások 8 až 12 mm a pri pásoch a fóliách až nad 20 mm. V smernici sa uvádzajú konkrétne kombinácie a odporúčania. Na určenie správnej tesniacej pásky treba vychádzať z konkrétnej záťažovej skupiny BG1, prípadne BG2. Dve štádiá tesnenia by mali byť aj v pripojovacej škáre, kde treba usmerňovať difúzny odpor a zo strany exteriéru je škára vystavená poveternostným vplyvom.

Príklad správneho utesnenia dreveného okna Príklad správneho utesnenia plastového okna

Záver

Celoslovenská smernica pre montáž okien je podkladom na komunikáciu so zákazníkom, ale najmä pomôckou pri návrhu, ako aj pri dodatočnom hodnotení dodržania, prípadne nedodržania technických zásad. Spomenuté zásady sa vzťahujú na okná drevené, plastové, hliníkové i kombinované. Ide o zásady nielen pre okná, ale aj pre dvere, ľahké fasádne i strešné konštrukcie. Konštrukcie obvodového plášťa ako okná – dvere – fasády tvoria spolu s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby neoddeliteľnú časť systému. Ich hodnotenie má zásadný význam iba po ich zabudovaní v na seba nadväzujúcich krokoch: návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako aj hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou tvoria základ pre hodnotenie po montáži. Okná treba vedieť správne vyrobiť i namontovať. Vytvorená smernica reprezentuje úprimnú snahu zavádzať postupnosť hodnotiteľských krokov a uľahčiť spotrebiteľovi výber budov šetriacich energiu.


Text: SLOVOKNO
Komentár: Ing. Peter Snopko
Foto: allmedia

Autormi plného textu celoslovenskej smernice pre montáž okien SLOVOKNO sú prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Robert Žudel, Ing. Peter Snopko.

Autori smernice pôsobia v oblasti výplňových konštrukcií. V oblasti okná – dvere – fasády reprezentujú prepojenie teórie a praxe, prepojenie slovenského a nemeckého hodnotiteľského prístupu.
Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.