-- partner portálu --
Stavebniny
plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere plastové okná eurookná hliníkové okná a dvere
> FILTROVAŤ FIRMY
Typy okien> OPÝTAJTE SA
Opýtajte sa na čokoľvek. Rýchlu odpoveď Vám radi zašlú odborníci z Vášho kraja.

Celoslovenská smernica pre montáž okien - 1. časť

V období, keď sa kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť budov, chýbal na Slovensku technologický predpis na správnu montáž okien. Vznikal tak priestor na neodbornú montáž okien a z toho vyplývajúce zbytočné problémy (napr. zatekanie, rosenie okien, alebo dokonca ich deformácia) a zvýšený únik tepla. Koncom minulého roku sa vytvorením Celoslovenskej smernice pre montáž okien situácia zmenila. Cieľom smernice je poukázať na základné princípy a zásady pri osadzovaní okien. Pre realizačné spoločnosti tak konečne vznikol technologický návod s radami a tipmi na správne osadenie okna. V časopise Stavebné materiály vám v dvoch častiach prinášame smernicu aj s komentárom jej jednotlivých častí.

Vplyvy na otvorové konštrukcie, súvisiace normy

Kvalitu okna výrazne ovplyvňuje konštrukcia styku okenného rámu s obvodovou stenou – detail osadenia okna. Pre okenné konštrukcie a detaily ich osadenia platia STN EN uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Prehľad vplyvov na okná a fasády. Príklady STN ENKomentár:

Všetko spolu navzájom súvisí. Ak niekto súvislosti nevidí, alebo ich dokonca nechce vidieť, podpisuje sa na polovičnej kvalite svojej práce. Ten, kto nepozná obsah noriem, nemôže ich ani dodržiavať. Istým spôsobom možno povedať, že montáž okna je v podstate okno, a k tomuto tvrdeniu určite patrí i definícia: „Konštrukcie obvodového plášťa ako okná, dvere a fasády sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná, dvere a fasády má zásadný význam iba po ich zabudovaní, a to v na seba nadväzujúcich krokoch: návrh – výroba – montáž – servis.“

Rozmerové požiadavky, tolerancie a pravouhlosť otvoru

Prvým predpokladom kvalitného osadenia okna je správne zameranie okenného otvoru v novostavbe, ale najmä pri výmene pôvodných okien za nové, kde treba dôsledne zistiť tvar ostenia, nadpražia a parapetu.
Tolerancie diagonál pri zisťovaní pravouhlosti otvoru sú: 
  • pri šírkach otvorov do 1 m – ±6 mm,
  • pri šírkach otvorov 1 až 3 m – ±8 mm,
  • pri šírkach otvorov 3 až 6 m – ±12 mm.
Komentár:
Správne zameranie je jedným z kľúčových krokov k správnemu výsledku. Viete si predstaviť, že by sa okná vyrábali na sklad bez vopred známeho miesta ich použitia? Alebo by sa otvor pre okno meral bez presne určených postupov? Ako by vyzeralo osadenie okna s neprimerane veľkou pripojovacou škárou alebo naopak, osekávanie steny, aby sa okno do otvoru vôbec zmestilo? Takýto neodborný prístup môže mať za následok nielen vznik porúch, ale môže negatívne vplývať aj na vlastnosti okien. Preto je dôležité postupovať pri montáži podľa tejto smernice.

Obr. 1: Rozmerové tolerancie otvoru Obr. 2: Zisťovanie pravouhlosti otvorov. Tolerancie diagonál

Typy ostení, poloha okna v obvodovej stene

Podľa geometrie tvaru obvodovej steny v styku s oknom môže byť ostenie:
  • rovné,
  • zalomené.
Zalomené ostenie vytvára priaznivejšie podmienky pre kvalitu osadenia okna. Ak je ostenie rovné, často sa v jeho styku s oknom aplikuje tzv. osadzovací rám, ktorým sa dodatočne vytvára zalomené ostenie.

Komentár:
Vlastnosti ostenia, jeho tvary a alternatívne možnosti určuje norma. Pri novostavbe si možno najvhodnejší tvar ostenia vybrať už pri vytváraní projektovej dokumentácie. Ak sa okno osadzuje v rámci rekonštrukcie, možností je menej. Dôležité je však dodržať princíp neprerušovaného priebehu tepelnej izolácie. Efektívnym spôsobom vytvorenia súvislej tepelnej izolácie rámu okna je jeho tzv. zatopenie z vonkajšej strany rámu. Izoláciu okna možno takto vytvoriť bežnými fasádnymi tepelnoizolačnými vrstvami. Nezabúdajme však, že okno sa musí zatepliť nielen po jeho celom obvode, ale dôležité je namontovať vrstvu zateplenia aj pod vonkajším parapetom. Osádzať okno do zalomeného ostenia je výhodnejšie. Je to však zároveň drahšie riešenie a pre montážnikov predstavuje spomalenie prác. Investor by však nemal uprednostniť rýchlosť realizácie pred jej kvalitou.

Izolácia ostenia po obvode okennej konštrukcie musí mať minimálnu hrúbku 30 mm.

Komentár:
Technické normy v Nemecku dokonca odporúčajú tepelnú izoláciu s minimálnou hrúbkou 50 mm. Tento predpis však možno uvažovať plošne pre všetky typy ostenia len ťažko. Pri návrhu tepelnej izolácie treba postupovať podľa príslušnej normy tak, aby sa zabránilo vzniku tepelného mosta okolo okna. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie ostenia λ by mal mať hodnotu okolo 0,04 (tomuto vyhovuje napr. sklenená vata alebo polystyrén). Špeciálne tepelnoizolačné omietkové zmesy sa používajú v prípadoch, ak nemožno použiť tepelnoizolačnú dosku, v zásade až po tepelnotechnickom prepočte. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie ostenia λ (W/(m . K)) je číslo vyjadrujúce stratu jedného Wattu na každý bežný meter hrúbky vrstvy pri rozdiele teplôt jeden stupeň Kelvina.

Poloha okna závisí od typu obvodovej steny:
  • homogénna obvodová stena – vzhľadom na vnútornú povrchovú teplotu a prídavnú tepelnú stratu sa okno osadzuje v polovici hrúbky steny od osi smerom do interiéru. Pri dostatočnej hrúbke dodatočnej tepelnej izolácie možno osadiť okno ako do zalomeného ostenia;
  • vrstvená obvodová stena – v prípade vrstvenej steny s jadrovou izoláciou treba osadiť okno do roviny tejto izolácie.

Komentár:
Tepelná izolácia po obvode okna, zalomené ostenie či správne vrstvenie – to sú predpoklady, ktoré bránia vzniku tepelného mosta. Ak by sa tieto zásady nedodržali a navyše by nebola správne, alebo dokonca vôbec aplikovaná difúzna izolácia zabraňujúca vniknutiu vlhkosti či vody do detailu osadenia, vznikol by zásadný problém. Z interiéru by unikalo teplo, znižovali by sa povrchové teploty a vlastnosti okna by boli v rozpore s požiadavkami noriem.

Kotvenie okien a prenos zaťaženia

Okenné konštrukcie musia preniesť všetky sily, ktoré na ne pôsobia, t. j. vietor, vlastnú váhu okna, pohyby stavby alebo objemové zmeny, do obvodovej steny. Rozmiestnenie podložiek a rozstupy kotiev uvádza obr. 3.


Obr. 3: Upevnenie a prenos zaťaženia, príklady, zásady. Odstupy v upevnení v závislosti od materiálovej bázy
A – rozstupy kotiev: pri hliníkovom okne max. 800 mm, pri drevenom okne max. 800 mm, pri plastovom okne max. 700 mm
E – odstup od vnútorného rohu rámu a od stĺpikov a priečnikov na vnútornej strane profilu by mal byť 100 až 150 mm

Komentár:
Spôsob ukotvenia, rozstupy, typ rozperky a kotvy závisia od materiálu ostenia, od umiestnenia k staticky pevnej vrstve a od veľkosti kotveného prvku. Každá renomovaná firma má spracované zásady montáže a zákazník je s konkrétnym spôsobom montáže oboznámený. Zdanlivé drobnosti, ako sú zväčšená pripojovacia škára či predsadenie, môžu celý koncept kotvenia zmeniť a v špeciálnych prípadoch vyžadujú aj samostatné statické posúdenie. Spôsob kotvenia musí rešpektovať zásady tepelnoizolačnej, difúznej, hydroizolačnej a inej celistvosti okna s konštrukciou. Typické detaily sa odporúča navrhnúť a nakresliť vopred a ich dodržanie zahrnúť už do zmluvy o dielo. Nie je správne spoľahnúť sa iba na montážnikov. Projekt osadenia okna, prípadne aj zameranie okenného otvoru by mal realizovať odborník, ktorý pozná zásady správneho osadenia okna a spolu s konštruktérom musí na každý prípad zadefinovať i správnu montáž.

Typy upevnení a ich oblasť použitia

Rámová rozperka
Tento typ kotvenia má univerzálne použitie pri novostavbách i rekonštrukciách. Dôležité je dbať na vhodnosť materiálu obvodovej steny, hĺbku zavŕtania, hrúbku skrutky, vzdialenosť od hrany/okraja, voľnú dĺžku skrutky (šírku osadzovacej škáry).

Spony, skoby, úchytky
Používajú sa pri novostavbách a pri zabudovaní okien blízko hrany obvodovej steny, kde treba zabezpečiť odstup od okraja. Možno ich tiež použiť pri zvýšených nárokoch na vyrovnávanie pohybov stavby. Pri kotvení sponami, skobami a úchytkami treba zabezpečiť ochranu kotviacich prvkov pred koróziou, presnosť napojenia na rám a stenový systém. Dôležité je zabrániť prílišnému ohnutiu spony (veľká šírka škáry).

Nosná skoba alebo uholník
Používa sa v rovine prebiehajúcej izolácie. Pamätať treba na dostatočnú hrúbku materiálov všetkých stavebných prvkov, šírku prekrytia tepelnej izolácie a ochranu kotviacich prvkov pred koróziou.

Pomocný osadzovací rám
Používa sa pri novostavbách, napr. na omietanom murive alebo viacvrstvových obvodových stenách. Požiadavky na vyhotovenie a zabudovanie pomocného osadzovacieho rámu sú rovnaké ako na okenný rám k nemu prislúchajúci. Treba dbať na časové zosúladenie stavebného plánu.

Konzoly
Používajú sa v rovine prebiehajúcej izolácie. Konzola musí byť správne nadimenzovaná a prekrytá dostatočnou vrstvou tepelnej izolácie. Zároveň musí byť chránená proti korózii. Konštrukčné podklady dodáva výrobca konzoly. Montáži konzoly musí predchádzať jej statické posúdenie.


Slovokno
Komentár: Ing. Peter Snopko
Obrázky: Slovokno

Autormi plného textu Celoslovenskej smernice pre montáž okien SLOVOKNO sú: prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Robert Žudel, Ing. Peter Snopko

Autori smernice pôsobia v oblasti výplňových konštrukcií. V oblasti okná – dvere – fasády reprezentujú prepojenie teórie a praxe, slovenského a nemeckého hodnotiteľského prístupu.
Preberanie údajov len zo súhlasom prevádzkovateľa: VAVA SK, s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice
© 2011 www.katalogokien.sk Všetky práva vyhradené. | Technické riešenie : RED FLOWER s.r.o.